Kjøpsvilkår

Oslo Hundeskole

Vilkår og betingelser ved kjøp av kurs

Vilkår og betingelser under gjelder ved kjøp av alle våre kurs. For mer informasjon eller spørsmål kan Oslo Hundeskole kontaktes direkte.

Se egne føringer for avdeling Barn & Hund under punkt 9.

 1. GENERELT
  • Kjøper av kurs ved Oslo Hundeskole må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år.
  • Kurs skal gjennomføres innen ett år fra kjøpsdato.
 1. ANSVAR FOR SKADER PÅ HUND OG SKADER HUNDEN VOLDER
  • Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til Skadeerstatningsloven § 1-5 uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.
  • Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre.
  • Oslo Hundeskole fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.
  • Oslo Hundeskole er heller ikke ansvarlig for skader/sykdom hunden eller kursdeltageren selv blir påført i forbindelse med kurs.
 1. KUNDEOPPLYSNINGER, INFORMASJON OG PERSONVERN
  • Alle medlemmer/kunder av Oslo Hundeskole plikter å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Oslo Hundeskole når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.
  • Ved påmelding på kurs hos Oslo Hundeskole godtar du at Oslo Hundeskole og deres samarbeidspartnere kan sende ut informasjon via mail eller post til deg som kunde.
  • Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares i henhold til gjeldende krav etter norsk lov.
 1. PRISER
  • Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK).
  • Oppgitt pris er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for MVA. Det påløper ingen ytterligere kostnader fra Oslo Hundeskole ved kjøp via våre nettsider. Eventuelle betalingsgebyrer til banken faller utenfor Oslo Hundeskole sitt ansvar.
 1. BETALING
  • Kunden velger selv betalingsløsning ved kjøp av kurs på nett. Ved bruk av Visa eller Mastercard benyttes 3D Secure. Oslo Hundeskole er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjennomført via vår nettside.
  • Dersom kunden velger faktura som betalingsløsning tilkommer et fakturagebyr. Faktura og betalingsinformasjon sendes per post eller via den e-postadressen kunden har registrert seg med. Ved kjøp av kurs via giro, på mail eller telefon tilbys kun faktura som betalingsløsning.
  • Betalingsfrist ved faktura/giro er 14 dager fra bestillingsdato.
  • Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.
  • Det kan gis mulighet til å betale kursavgiften i to avdrag ved kurspakker eller kurs som går over lengre tid. Kunden må ta kontakt med nærmeste avdeling i Oslo Hundeskole for å gjøre avtale om dette. På standardkurs vil denne muligheten kun unntaksvis foreligge.
 1. BINDENDE PÅMELDING OG ANGRERETT
  • Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester».
  • Enkelte kurs Oslo Hundeskole arrangerer har ingen fastsatt dato eller et bestemt tidsrom for gjennomføring, og kan dermed unntaksvis være omfattet av angrerettlovens bestemmelser dersom kurset er kjøpt via nettsidene, e-post eller på telefon. I slike tilfeller vil kunden ha 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema. Last ned angrerettskjema her:

Angrerettskjema(34kb)

  • En eventuell angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter kurset har startet kan Oslo Hundeskole kreve hele eller deler av kursavgiften for påbegynte kurs.
  • Dersom kunden benytter seg av angreretten innen oppstartsdato, forplikter Oslo Hundeskole seg til å betale tilbake innen 30 dager etter mottak av utfylt angrerettskjema.
  • Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende kan det ikke beregnes fradrag i kursavgiften. Det kan gis refusjon av hele eller deler av kursavgiften ved langvarig sykdom/skade. Sykemelding må leveres til Oslo hundeskole snarest etter sykdomsdato.
  • Ved godkjent avmelding vil et gebyr tilkomme. Avmelding innen 1 uke før kursets oppstart belastes med 100 kroner, avmelding under 1 uke før oppstart belastes med 200 kroner og avmelding etter kursets oppstart belastes med 300 kroner.
  • Ved endringer av kurs (eks. bytte fra ett kurs til et annet) kan det påløpe et endringsgebyr på kroner 200,-
 1. ENDRINGER OG FORCE MAJEURE
  • Oslo Hundeskole tar forbehold om endringer i kursprogrammet.
  • Oslo Hundeskole kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.
  • Oslo Hundeskole vil følge norske myndigheters anbefalinger og pålegg knyttet til ekstraordinære risikosituasjoner, og kan alltid avlyse dersom gjennomføringen av kurset frarådes på dette grunnlag.
  • Er Oslo Hundeskole forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, epidemi/pandemi eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Oslo Hundeskole fritatt for alt ansvar.
  • Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir deltakeren automatisk påmeldt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 12 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften. Øvrige konsekvenser av avlysning for den enkelte deltaker erstattes ikke.
 1. RETTIGHETER TIL BRUK AV ØVELSER OG BILDER
  • Kursdeltageren har ikke lov til å bruke øvelser eller annet materiale lært/mottatt ved Oslo Hundeskole til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten samtykke fra Oslo Hundeskole.
  • Oslo Hundeskole står fritt til å bruke bilder/ opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale og nettside.
 1. KJØPSVILKÅR AVDELING BARN & HUND

Oslo Hundeskole har en egen leir for barn og ungdom som holdes på Melnes gård. De generelle kjøpsvilkårene i punkt 1, 3, 4, og 8 gjelder også her. Barn&Hund har egne kjøpsvilkår for punkt 2, 6 og 7 . Disse følger her:

9 - 2: ANSVAR FOR SKADER PÅ HUND/DELTAKER OG SKADER HUNDEN VOLDER

Kunder som sender med hund på Barn & Hund leir har selv ansvar for å informere godt om evt. sykdommer, allergier eller kjente atferdsproblemer hunden har, i forkant av leir. Eier av hunden er også ansvarlig for at hunden er forsvarlig forsikret og er korrekt grunnvaksinert hos veterinær.

Barn & Hund jobber aktivt med hundens atferd gjennom leiruken. Men det er hundens eier/fører som har ansvaret for hundens atferd og skader den påfører andre ved levering og henting. Ved levering og henting er det viktig at ingen hunder hilser på hverandre.

Barn & Hund er ikke ansvarlig for skader/sykdom hunden eller kursdeltageren selv blir påført i forbindelse med kurs - men Barn & Hund tar alltid kontakt med veterinær / lege dersom noe skulle skje for å håndtere situasjoner på en god måte raskest mulig.

Underveis i leiruken vil barnet selv håndtere hunden, gi den mat, trene den etc - men det er Barn & Hund som vil ha overoppsyn over barn og hund mens de er på leir. Det er også alltid en instruktør som har spesielt ansvar for å følge med på hundens helse og atferd gjennom hele leiruken - både ifm trening og mat/oppstalling. Barn & Hund ta alltid kontakt med veterinær/lege dersom det skulle være behov for det.

Dersom Barn&Hund kontakter veterinær eller lege vil alltid instruktør ta kontakt med foresatte/eier av hunden for å informere, samt legge en plan dersom det er behov for det.

9 - 6: BINDENDE PÅMELDING

Våre leirer er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre leirer er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester».

Ved evt. avmelding gjelder følgende:

 • Dersom deltaker blir syk/skadet og dermed ikke kan delta på leir, må legeerklæring sendes til  Barn & Hund så fort som mulig, i forkant av leiren. Deltaker får refundert hele beløpet minus et administrasjonsgebyr på 200 kroner.
 • Dersom deltaker trekker seg fra leir uten legeattest tidligere enn 14 dager før leirstart får deltaker refundert betalt beløp minus 1000 kroner i gebyr.
 • Dersom deltaker trekker seg fra leir/ikke møter opp uten legeattest senere enn 14 dager før leirstart vil det ikke gis noen refusjon.

Ved endringer av leiruke (eks. bytte fra en uke til en annen) kan det påløpe et endringsgebyr på kroner 200,-

9 - 7: ENDRINGER OG FORCE MAJEURE

Barn & Hund tar forbehold om endringer i leirprogrammet.

Barn & Hund kan avlyse leir dersom det er påmeldt for få deltakere.

Barn & Hund vil følge norske myndigheters anbefalinger og pålegg knyttet til ekstraordinære risikosituasjoner, og kan alltid avlyse dersom gjennomføringen av leir frarådes på dette grunnlag.

Er Barn & Hund forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, epidemi/pandemi eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Barn & Hund fritatt for alt ansvar.

Ved avlysning eller utsettelse av leir grunnet utenforstående faktorer får deltakeren tilbud om en erstatningsleir med tilsvarende innhold som opprinnelig leir - alternativt vil deltakeren tilbud om å få refundert betalt beløp minus 1000,-. Disse 1000,- vil kunden få som rabatt på ny leiruke deltakeren melder seg på innen 16 mnd. etter planlagt originalleir. Øvrige konsekvenser av avlysning for den enkelte deltaker erstattes ikke.

Ved tilbakebetaling av beløp vil dette gjøres av Barn&Hund innen rimelig tid.

 

Book kurs
Partnere