Mentaltest av hund på «Bølle til bestevenn»

Publisert 25 april 2023

Fredag 28. april skal Oslo Hundeskole sin avdelingsleder Roar Kjønstad være med i «Bølle til bestevenn». Han skal gjennomføre en mentaltest på Conan, Presa Canario.

Lurer du på hva en mentaltest på hund egentlig er?

En Mentaltest av hund er en viktig metode for å kartlegge en hunds egenskaper og anlegg. Hvilke egenskaper en hund har er i svært stor grad genetisk. Adferd er hvordan hunden forvalter sine egenskaper i praksis. Dette kan derfor være et viktig verktøy ift vurdering av avl og utvelgelse av avlsdyr.

Det gir også eierne en god forståelse av hundens adferd, styrker og svakheter, og gir et grunnlag for å trene og håndtere hunden på en best mulig måte.

Hvilke typer mentatester finnes det?

Det finnes ulike typer mentaltester, men alle er bygget opp på samme måte og kartlegger de samme egenskapene. Det som vurderes er hundens sosiale funksjoner, hundens jakt funksjon, forsvarsfunksjon og nervekonstitusjon. Testen er alltid utformet slik at de sosiale funksjoner testes først – så er det jakt og deretter gradvis mer belastning i form av overraskelser og/eller trussel situasjoner. Hundens reaksjon og ikke minst avreaksjon kartlegges for hvert enkelt moment – og en samlet vurdering.

Mentaltesten består av en rekke momenter som vurderer hundens atferd i ulike situasjoner. Testene er utformet for å evaluere hundens evne til å takle stressende situasjoner, hvordan den samhandler med fremmede mennesker, og dens generelle reaksjonsmønster. Testene utføres av kvalifiserte dommere eller beskrivere som har spesialisert seg på mentaltesting av hunder og med god etologisk kunnskap.

 

I hundens sosiale funksjoner kartlegges hundens tilgjengelighet, lekelyst, flokkfunksjon, sosial kamp og sosial dominans.

I jakt funksjon kartlegges hundens jaktlyst – evne og vilje til og forfølge et «bytte» i bevegelse og det som kalles byttegripende. Hvordan hunden håndterer «byttet» når den får tak i det. Byttet i dette tilfelle er en fille eller lignende som beveger seg langs bakken.

I forsvarsfunksjonen kartlegges hundens evne og vilje til å forsvare seg når en trussel oppstår. Det er ingen direkte trussel mot hunden i en testsituasjon, men noen uvante situasjoner som kan oppfattes som truende. Det vurderes da også det som kalles terskelverdier – hvor mye stimuli skal til før reaksjon kommer.

I hundens nervekonstitusjon vurderes hundens evne til og sortere riktig, at reaksjon står i forhold til stimuli, og ikke minst avreaksjon. Dvs. at hunden «gjør seg ferdig» og glemmer evt ubehag den ar opplevd. I tillegg konsentrasjon, mot og temperament.

Alt i alt gir dette et godt bilde av hundens iboende egenskaper som er nyttig både for oppdrettere og hundeeiere. Ift avlsdyr er det svært viktig at hunder som viser store redsler og store sosiale brister ikke er egnet for avl.

 

Mentaltestens resultater

Det er viktig å merke seg at resultatene av mentaltesten ikke er absolutte. Det er et hjelpemiddel. I tillegg kommer selvsagt observasjon i hundens hverdagsliv.

Hunder kan reagere forskjellig på ulike situasjoner, og resultatene kan variere avhengig av hundens alder og livserfaringer. En mentaltest bør derfor sees på som en indikator på hundens adferd og personlighet, og ikke som en endelig dom.

Det er selvsagt også noen begrensninger. Det testes ikke på reaksjon eller adferd i forhold til andre hunder eller dyr. Dette er vanskelig og teste – da reaksjon ofte er et resultat av signaler mellom individer og man utsetter selvsagt ikke andre hunder eller dyr for unødig stress. Noen hunder kan reagere uønsket på enkelte individer, men ikke på andre. Det testes heller ikke på reaksjon mot små barn av naturlige årsaker.

 

Konklusjon

Men alt i alt er konklusjonen at mentaltest av hund en verdifull metode for å evaluere hundens iboende egenskaper og adferd. Testen gir eiere og oppdrettere en god forståelse av hundens styrker og svakheter.

 

3 6 votes
Article Rating
Abboner
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Book kurs
Partnere